EA-modell
LÖSNING
ENTERPRISE ARCHITECTURE

Vår EA-modell

Genom vår grundläggande arkitekturarbetsmodell kan vi hjälpa er att utveckla en pragmatisk arkitekturverksamhet.

Arkitekturkontoret (det röda området i bilden nedan) jobbar via väl definierade rutiner med de förändringsprocesser där arkitektur kan bidra med nytta. Vanligaste förändringsprocesserna är projekt, förvaltning och upphandling. I vissa fall även ren förstudie om aktuell projektmodell separerar denna tydligt.


Genom tidig dialog med förändringsprocessen, helst i samband med det som inom verksamhetsutveckling kallas Konceptualisering, kan aktuell arkitektur föras ut i processen och behov av ny arkitektur identifieras.

Alla arkitekturbehov som fångas läggs i en arkitekturportfölj ur vilken Arkitekturplaneringen prioriterar och fördelar ut uppdrag till Arkitekturproduktion. Eftersom arkitekturverksamheten alltid har och kommer att ha en begränsad kapacitet, måste arkitekturportföljen kontinuerligt prioriteras.

Under mellandelen av förändringsprocessen handlar rutinerna om att föra ut arkitekturen och då i ett format paketerat för mottagaren. Tidigt i normal förstudiefas kan en konsekvensanalys eller startsäkring göras. Syftet med denna är att analysera aktuellt direktiv och att beskriva arkitekturella konsekvenser. Finns det beslutad arkitektur som berör aktuellt fall ska denna formuleras som ett kompletterande direktiv.

Innan realisering av en lösning startas kan ett dedikerat arkitekturramverk tas fram. Detta kan ses som ett extrakt av arkitekturramverket dedikerat för aktuellt projekt eller förvaltning. När det gäller projekt kallas detta ramverk ofta Projekstartsarkitektur (PSA).        

I senare delar av processen kan en rutin vara Tillsyn, något som normalt beställs av styrgrupp, ledning eller projektkontor. Tillsyn förutsätter att att de arkitekturella kraven tydliggjorts genom rutiner som Startsäkring eller Projekstartsarkitektur, annars finns inget att basera tillsynen på.

Om förändringsprocessen är Systemförvaltning blir arkitektursarbetet kopplat till en cyklisk process som oftast är årlig. Istället för projektstartsarkitektur skapas ett dedikerat extrakt av arkitekturramverket för det specifika förvaltningsobjektet. Detta dedikerade arkitekturamverk uppdateras årligen som en del av framtagande av förvaltningsplan.

Nyfiken på vårt externa nätverk?