BI Workshop
LÖSNING
AI & ANALYTICS

Solution Build

Mycket tid och pengar går idag åt i onödan på grund av att man sätter igång projekt innan målbilden är tydlig samt att alla intressenter är införstådda med målbilden och vägen fram dit. Vårt koncept "Solution Build" är en strukturerad metod för att lösa detta problem - ett vanligt första steg på vägen mot BI.

Att IT-projekt genom historien har haft en förmåga att inte klara sin budget är tyvärr ingen ovanlighet. Anledningarna är många men mycket faller tillbaka på brist på transparens och kommunikation. Detta gäller under hela projektet men är extra viktigt initialt då man behöver komma överens om vad som definierar en lyckad lösning, vilken omfattning den ska ha, vad den får kosta, vilken kvalitet som krävs och vilka risker som finns. Man behöver här etablera en tydlig målbild som delas av alla intressenter: slutanvändarna, sponsorerna, utvecklarna, arkitekterna, etcetera.

Syftet med en Solution Build är att klargöra varför något ska göras, vad som ska göras och hur det ska göras. Vem ska göra det och när ska det göras samt hur mycket får det kosta.

Vi hjälper dig att genomföra en workshop som klarlägger allt detta ner på en sådan detaljnivå att vi kan kostnadsuppskatta och skapatidsestimat och skapa förslag på team/resurser. I slutändan kan detta material ligga grund för beslutet om projektet ska genomföras genom att väga kostnad mot vinst/besparing om projektet genomförs.

Omfattning

Vår Solution Build tar mellan en halv och en hel dag att genomföra. Vi går systematiskt igenom affärskrav, funktionella krav, icke-funktionella krav, genomför en gap-analys, för att sedan ta fram en skräddarsydd lösning för din verksamhets behov

Deltagare

Rekommendationen är att vi har deltagare med från fyra kategorier:

Slutanvändarna, de som idag har ett problem eller en affärsmöjlighet som de vill få hjälp med

Sponsorerna, den eller de som ska bekosta detta och som vill försäkra sig att de får valuta för pengarna.

IT-chef/arkitekt, någon med mandat att säga om en lösning byggs enligt företagets rekommenderade praxis och blir långsiktigt förvaltningsbart i den interna organisationen

IT-leverans, någon med expertkunskap om hur lösningen faktiskt kan implementeras och som kan ta fram förslag på den nya lösningen. Sogeti har alltid med en egen specialist här.

Typiska frågor

Nedan finner du exempel på typiska frågor som adresseras under en Solution Build:

 • Vad är affärsproblemet och vilka krafter driver behovet av en lösning?
 • Vad försöker vi lösa och hur vet vi när det är löst?
 • Vilka krav måste lösningen uppfylla?
 • Vilka verktyg har vi att tillgå för att lösa problemet?
 • Vad finns redan på plats som vi kan nyttja i den nya lösningen?
 • Vilka möjligheter ser vi med den nya lösningen och vad blir nästa steg i planeringen?
 • Hur kommer lösningen hjälpa till att driva affärsmöjligheten och hur kan vi ställa detta mot utvecklingskostnaden?

Leverabler

Efter workshopen arbetar vi igenom materialet och återkommer med en rapport som innefattar:

 • Syfte med projektet/drivkrafter bakom lösningen
 • Omfattning och framgångskriterier
 • Funktionella och icke-funktionella krav
 • Gap-analys som identifierar både nuläge och önskat läge
 • Lösningsförslag
 • Förslag på resurser för genomförande, både från kund och Sogeti
 • Prioriteringslista och nästa steg
 • Kostnads-/nyttoanalys där man kan väga kostnaden för projektet mot vinsten/besparingen som projektet kommer att medföra

Hör av dig till oss om du vill veta mer.

 

todo todo
KONTAKTPERSONER
 • Joakim Wahlqvist
  Joakim Wahlqvist
  National AI & Analytics Lead
  +46 703 451 801