LÖSNING
MOLNET

Cloud Center of Excellence

Vårt Cloud CoE är en tjänst och ett center med djup och bred expertis inom Cloud-plattformar, design, leverans och run av Cloud-system. Bredden och kombinationen av utveckling och operativ kunskap gör vår Cloud CoE till en accelerator för din verksamhets innovation.

Ett Cloud Center of Excellence (CoE) ska ha svaret på frågan: " Vad saktar ner mitt team medan de levererar affärsvärde?"

Ställ frågan inom din organisation och du kommer att få intressanta svar. Från avsaknad av miljöer, kunskap, gamla vanor och arkitekturutmaningar. Att låta hela organisationen fokusera på att leverera värde snabbare är utmanande. 

Att ha en flexibel, kostnadseffektiv och innovativ verksamhet är mål som alla företag och organisationer har. Att flytta till molnet, ändra arbetssätten och göra systemen mer flexibla är tre konkreta sätt att nå de målen. Tre saker driver DevOps-utvecklingen framåt: Cloud-plattformar, systemarkitektur och Collaboration.  

Automation, mallar, best practices, lösningar och tjänster stöttar din verksamhets införande och användande av molnet. Med Automation kan dina team genast börja fokusera på verksamhetsfunktionalitet. Organisationsprinciper och -praxis säkerställer att dina system är redo att användas med en enhetlig implementation och konstant feedback tillbaka till verksamheten.

4 stora fördelar

Det finns fyra anledningar till varför vårt Cloud CoE kan vara till stor nytta för din verksamhet:

 • Vi använder best practices och standardiserade processer för att möjliggöra repeterbar framgång
 • Vi förser er med expertis när behov uppstår för att lösa specifika problem som är relaterade till utveckling och utrullning
 • Vi hjälper team att bli självförsörjande vad gäller kunskap och expertis
 • Vi skapar ett fokus i verksamheten för att se framåt och nyttja nya disruptiva teknologier och förutse utmaningar utanför befintliga projekt

Möjliggörare 

Det är inte målet för ett Cloud CoE att kontrollera och begränsa team. Ett Cloud CoE existerar för att guida och snabba på team i adopteringen av Cloud. Med monolitiska system på plats kräver kontrollen för att bryta sig ut ur datacentrets och systemets begränsningar många restriktioner. Begränsningar som inte gäller (är annorlunda) för Cloud-team. Ett Cloud CoE gör förståelsen för cloud-system bredare inom teamen, vad principerna är och vilka strategier som fungerar.

Att möjliggöra istället för att kontrollera är ett kulturskifte. Att ge upp kontroll kräver ett annorlunda beteendemönster inom organisationen, och det är inte lätt att uppnå. Att sätta upp ett Cloud CoE med traditionella kontrollmönster kommer inte att låta verksamheten uppnå den nivå av mognad och innovation den förväntade sig när den godkände ett Cloud CoE i budgeten. Ett Cloud CoE måste fokusera på möjliggörande, inte kontroll.

CoEn är perfekta för att kontrollera nya teknologier – men det är inte vad Cloud handlar om.

Automatisera

Alla aktiviteter, tjänster och lösningar i ett Cloud CoE är så automatiserade som det är möjligt. När principer och guidelines tar för mycket tid kommer ingen att följa dem.

Principer som “enabling continuous deployment for maximum agility” (se The Twelve Factor App.) kräver en utförlig CICD-pipeline. Cloud CoE tillhandahåller automatiserad försörjning av dessa pipelines åt team. Dra nytta av fördelarna med att följa principer utan oro och tid. Öppna upp teamkapacitet för att fokusera på affärsvärde och innovation.

Less is more

Stora nedskrivna sett av principer, praktiker, guidelines och referensarkitektur I document och en wiki. Allt är meningslöst när ingen följer eller läser dem. Allt för ofta är ett CoE en dokumentfokuserad exercis av en uppsättning arkitekter utan praktisk expertis. Arkitekter med KPIer på en uppsättning papper och uppritade diagram.

Att följa Lean-principer när man arbetar med Cloud gör att CoE-artifakter hjälper till att fokusera på värde. Lean-element som Flow, Pull och Kaizen bör användas, precis som inkrementella förbättringar. Värde optimeras och slöseri minimeras.

Insikter

Att veta hur system förverkligas, hur system och team beter sig. Att veta vilka team som tillhandahåller de mest värdefulla, innovativa och kostnadseffektiva affärstjänsterna är mycket värdefullt.

Tillhandahåll verktyg och möjliggör sätt för plattformar att ge team insikt i användarmönster och systemets kostnadseffektivitet. Att hjälpa team att lära sig är ett grundläggande ansvar för ett Cloud CoE. Att tillhandahålla insikter, så att team kan lära sig, är ännu viktigare än stora häftiga dokument. Fokusera på slöseri. Med insikt kan ett Cloud CoE också ta beslut om vilka praktiker man ska dra från team och dela dem med hela organisationen.

Delad kunskap

Den verkliga kunskapen finns i teamen. Teamen förverkligar affärsfunktionen, och har den praktiska kunskapen och innovationen. Om inte strikta team följer referensarkitektur, tillhandahåller team kunskap från andra team som gör bättre ifrån sig i specifika områden. Se ämne ett: möjliggöra, inte kontrollera.

Kunskapsdelning från teamen och dela den. Fokusera på fortsatt förbättring, värdeleverans och minimerande av slöseri med tid och resurser. Genom att dra sätt att göra saker från team, istället för att trycka guidelines till dem kan Cloud CoE hålla sig tunt och slimmat.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

todo todo
KONTAKTPERSONER
 • Viktor_Wallsten
  Viktor Wallsten
  National Cloud Solution Sales Lead
  070- 227 50 60