LÖSNING
AM

HÄLSOKONTROLL

När du vill ta tempen på din systemförvaltning granskar vi din IT-verksamhet ur både ett lednings- och systemförvaltningsperspektiv. Resultatet visar hur du får ut större nytta av dina IT-system till en lägre kostnad ur ett livscykelperspektiv.

Att styra, kontrollera och sköta det praktiska arbetet med förvaltning av IT-system har tidvis låg prioritet i företag och organisationer. Detta leder ofta till höga kostnader och låg nytta för verksamheten. Samtidigt motsvarar förvaltningskostnaderna för ett IT-system ofta drygt 80 procent av den totala livscykelkostnaden.

Genom att låta oss mäta kvaliteten på er systemförvaltning med en hälsokontroll och låta oss föreslå förbättringsåtgärder kan din verksamhet sänka sina systemförvaltningskostnader rejält. Detta samtidigt som berörda system kommer att leverera större nytta till er verksamhet.

En beprövad hälsokontroll

Hälsokontrollen är en beprövad metod som bygger på över 40 års erfarenhet och best practices från olika verksamhetsområden. Granskningen genomförs av certifierade seniorkonsulter med djup kunskap kring systemförvaltning.

För att analysera din systemförvaltning granskas bland annat följande områden:

 • Processer
  Rutiner/arbetssätt i din systemförvaltning samt uppföljning.
 • Tekniker
  Verktyg och tekniska miljöer.
 • Personalen
  Organisation och organisationstemperatur.

Detta helhetsperspektiv är anpassat för granskning av såväl styrning av er systemförvaltning som det praktiska arbetet, det vill säga vi har ett starkt fokus på att rätt saker utförs men även på att dessa utförs på rätt sätt.

Så går vi tillväga

Mätningen börjar med att vi gemensamt fastställer målvärden för respektive område, det vill säga den mognadsnivå (1-7) du vill ligga inom. Vi identifierar aktuell och önskad mognadsnivå.


Efter detta tas den verkliga mognadsnivån fram genom strukturerade djupintervjuer med av dig utvalda nyckelpersoner. Dessa intervjuer bygger på 80 fördefinierade frågor.

Resultatet från hälsokontrollen visar inom vilka områden er största förbättringspotential finns samt redovisar konkreta förslag till hur föreslagna vinster kan inhämtas och prioriteras, både ”quick wins” och mer långsiktiga vinstpotentialer.

Sogeti hjälper dig att komma från dagens läge till en smidig och kostnadseffektiv situation med:

 • Effektiva systemförvaltningsprocesser
 • Användbara verktyg
 • Tydliga och fungerade roller mellan ledning, verksamhet och IT-leverantör
 • Kontroll på kostnader med affärsnytta i centrum
 • God kvalitet på systemförvaltningens leveranser

Varför Sogeti?

Sogeti har över 40 års erfarenhet av att leverera systemförvaltningstjänster. Det innebär att vi alltid är en trygg partner till dig när du väljer att samarbeta med oss. Vi finns på 21 orter runt om i landet så det är alltid nära till ett Sogetikontor.

Vi fokuserar på kundnöjdhet och mäter ständigt dina förväntningar inför våra uppdrag och hur du vid slutför uppdrag tycker att vi nått upp till dem. Genom att regelbundet mäta kundnöjdheten i våra uppdrag säkrar vi att du blir nöjd med samarbetet med Sogeti.

todo todo
KONTAKTPERSON
 • Thobias Dencker
  Thobias Dencker
  Sales Director, Sverige
  072-734 43 30