PointZERO
LÖSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

PointZERO®

PointZERO® är en vision som beskriver hur du kan skapa konkret affärsnytta genom att arbeta parallellt med mjukvaruutvecklings- och testprocesser och införa en stegvis förbättringsprocess tvärs över dina applikationers livscykel. Genom att anamma vår PointZERO-vision kan din organisation korta time-to-market, både undvika och minska kostnader, minska risker samtidigt som dina system och applikationer får en högre kvalitet.

Världen omkring oss är utmanande. IT-system och -applikationer måste vara anpassningsbara och högkvalitativa och samtidigt skapa reell affärsnytta och konkreta framgångar för verksamheten. Instinktivt fokuserar många företag och organisationer på sina IT-investeringar närmast enbart ur ett kostnads- och tidsperspektiv.

Reell framgång uppnås dock först när risker och kvalitet vägs in i ekvationen. Därför behövs en övergripande syn på IT-verksamheten som leder till verksamhetslösningar som drar fördel av samverkan mellan människor och lösningar. Denna samverkan är baserad på kontinuerlig förbättring genom applikationens livscykel, inom vilken metoder, ansatser, verktyg och åtgärder sitter ihop, vilket ger IT-lösningar som är anpassade till behov och som fungerar från start. En självklarhet, kan tyckas, men sällan en verklighet.

PointZERO® ger en överblick som är ny inom det vi kallar Business Technology, det vill säga när IT och verksamhet samverkar - på riktigt. Detta "paraply" förhindrar fragmentiserade förbättringar som leder till suboptimering av applikationernas totala livscykel. Självklart finns vår PointZERO® tillgänglig i vår globala bokhandel online för den som vill veta mer än det som finns på den här sidan.

Utmaningar

Att uppnå framgång för verksamheten är inte lätt. Många faktorer spelar in. Kostnaderna får inte överskrida fördelarna. IT-lösningar måste vara tillgängliga på utsatt tid. Affärsrisker måste hanteras och ligga på en acceptabel nivå. Kvalitén måste vara tillräcklig.

I dagsläget måste organisationer vara medvetna om att IT bara är en förutsättning. Äkta framgång skapas beroende på hur IT integreras med verksamhetsprocesserna. IT-lösningarna behöver vara anpassade till kundernas/användarnas förväntningar. Om lösningen inte är bra nog kommer användandet påverkas negativt.

Projekt som drar över tiden eller som misslyckas kan mätas i kostsamma förlorade investeringar och möjligheter och kan också ha mycket negativ inverkan på företagets varumärke. Anledningarna till att det går fel kan vara många; dålig kommunikation, undermåliga krav, otillräcklig riskhantering. Resultatet är onödigt omarbete.

PointZERO®-visionen synliggör vikten av att bredda kvalitetsåtgärderna så att de sträcker sig över applikationens hela livscykel och inte bara inkluderar en kontroll i slutet av projektet, när det redan är för sent att åtgärda problemen i tid inför lanseringen. Genom att identifiera fel redan när de uppstår kan kvalitén på dina IT-system och -applikationer öka radikalt samtidigt som ditt projekt kostar mindre. Det handlar om att göra rätt från start.

Ta utmaningarna vid hornen

Genom att fokusera på risker och kvalitet, både i processen och själva systemet, uppnår du besparingar i form av tid och pengar. PointZERO® innefattar en parallell och stegvis förbättring. Från start görs små förbättringar som genast resulterar i en liten, men mätbar besparing, av tid och pengar. Ytterligare förbättring initieras sedan, och skapar åter igen samma positiva effekt. Med tiden börjar intressenterna lägga märke till att kostnader och tidåtgång har sjunkit. Baserat på denna framgång kommer förtroendet att öka och gynna ytterligare förbättringar à la PointZERO®.

Med PointZERO® har vi utvecklat, och fortsätter kontinuerligt att utveckla, en flora av åtgärder, metoder och verktyg som hjälper till att bättre hantera flödet av kvalitetsleverabler genom applikationens livscykel så att du kan få en bättre leverans, till lägre kostnad och på kortare tid. Införandet av en effektiv PointZERO®-strategi kan ta sig många former men innefattar alltid en kombination av ågärder baserade på tre huvudsakliga spår:

1. Industrialisering genom införande av kvalitetsdrivna verktyg och standarder

2. Möjliggörande av kvalitet genom att förstärka kvalitets-/testteamet genom fokus på Kvalitet & Samverkan

3. Användande av smart inspiration för att förse ditt förbättringsprojekt med möjligheter i framkant av utvecklingen på området

Samverkan för framgång

Många delar av en organisation är involverade i skapandet och hanterandet av att leva och andas Business Technology. Det har blivit så komplext att en enda person kan inte längre ha en komplett översikt. Samverkan är nyckel, i varje fas av applikationens livscykel och också mellan alla som är involverade i de olika aktiviteterna som rör livscykeln.

PointZERO® spänner över hela processen och skapar en bättre situation för organisationer som anammar visionen. Detta resulterar i en optimerad hantering av dina applikationers livscykel och genererar affärsframgångar. Framtiden är här. Framtiden är PointZERO.

KONTAKTPERSON
  • Magnus Loveman
    Magnus Loveman
    National Quality Engineering & Testing Lead/Partner Lead MicroFocus
    070-207 33 60

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Skriv ut E-post