wqr
PRESSMEDDELANDE
QUALITY ENGINEERING & TESTING

World Quality Report 2013-14: IT-investeringarna ökar i kampen mot låg kvalitet i mjukvara

IT-konsultföretaget Sogetis globala trendlabb VINT lanserar den första i en serie av fyra rapporter på temat “Internet of Things”. Rapporten lyfter fram hur det snabbt ökande antalet föremål som blir uppkopplade mot internet kommer att påverka företag och organisationer.

Stockholm, Sverige/Paris, Frankrike, 12 september 2013 – IT-konsultföretaget Sogeti lanserar idag den femte upplagan av World Quality Report. Rapporten som är framtagen i samarbete med Capgemini och HP, avslöjar att mjukvarutestning och kvalitetssäkring nu står för närmare en fjärdedel av IT-investeringarna då många genomgår en digital transformationsprocess och tillförlitliga mjukvaruapplikationer blir alltmer kritiska för både verksamheten och organisationens rykte.

I samband med att det strategiska fokuset på applikationskvalitet tilltar har de genomsnittliga investeringarna i kvalitetssäkring gått från 18 procent av den totala IT-budgeten 2012 till 23 procent 2013. Trots detta har företag och organisationer fortfarande svårt att synliggöra värdet av sin testverksamhet för verksamhetsidan där kunden oftast finns. Dessutom har ungefär hälften (45 procent) inte kontroll över funktionsvalidering, prestanda och säkerhet kring sina mobila applikationer och enheter, fastän mobila lösningar fortsätter att vara en av de viktigaste kanalerna för att engagera både anställda och kunder. Rapporten påvisar dock en snabb ökning av mobiltestning (från 31 procent 2012 till 55 procent år 2013) och över hälften (56 procent) av de som deltagit i undersök-ningen säger att avsaknaden av specialiserade metoder för mobiltestning är ett av de största hindren och 48 procent rapporterar att man fortfarande saknar experter inom mobiltestning.

– Att ha mobila lösningar är det nya normaltillståndet. Den kraftiga ökningen av mobiltestning är en positiv trend. I Norden, där vi normalt ligger långt fram inom IT generellt och mobilitet i synnerhet, har dock 54 procent av de tillfrågade inte möjlighet att testa sina applikationer på de många typer av mobila enheter som används. 50 procent har ännu inte tillräckliga testmetoder och -processer och 44 procent saknar experter inom mobiltestning. Det är alarmerande, säger Mattias Bergströmner, ansvarig för Sogetis testsatsning i Norden som också ligger bakom analysen av det nordiska resultatet i nya World Quality Report.

Eftersom företag och organisationer förlitar sig allt mer på att IT-systemen och applikationerna ska stötta kärnverksamheten 24/7, tar många en mer strategisk, centraliserad och affärsledd ansats till kvalitetssäkring. Över en fjärdedel (26 procent) har konsoliderat funktionerna för kvalitetssäkring inom projekt, tjänste- och produktområden inom hela verksamheten under 2013 jämfört med 8 procent under 2012. Motsvarande siffror för Norden är en ökning från 11 procent 2012 till 23 procent 2013. Närmare en femtedel (19 procent) av företagen som svarat på den globala undersökningen har väl etablerade testcenter för att möta upp behovet från affärssidan, en ökning med 6 procent jämfört med förra året, allt eftersom testning blir en allt mer industrialiserad process. Rapporten lyfter också fram en ökad efterfrågan på att testare även har kunskap om affärssidans perspektiv. Närmare två tredjedelar (63 procent) av de chefer som svarat på undersökningen menar att förståelse för verksamheten är en viktig förmåga bland testarna när test- och kvalitetssäkringsfunktionerna anpassar sig i ökad utsträckning till organisationens strategiska affärsprioriteringar.

– Resultatet från årets undersökning har åter igen lyft fram den ökande strategiska vikten av test och kvalitetssäkring och att testfunktionerna verkligen kan bidra till att uppnå verksamhetens affärsmål och säkerställa att kundernas förväntningar möts. I ökande grad blir teknikapplikationer av olika slag det viktigaste gränssnittet mellan verksamheten och dess kunder och de levereras ofta över flera kanaler och enheter där slutanvändarna blir allt mindre toleranta gentemot funktionella fel, dålig prestanda och kända tillkortakommanden på säkerhetssidan, säger Mattias Bergströmner.

Eftersom kvalitetssäkring blir allt mer strategiskt viktigt för många organisationer, lyfter årets rapport fram företag som ligger i framkant för att påvisa värdet test- och kvalitetssäkringsfunktionerna tillför verksamheten utifrån ett strategiskt perspektiv, och fångar upp mätbara parametrar som är relaterade till affärsinriktade ROI:er, exempelvis att de minskar time-to-market (45 procent) eller sänker kostnader tack vare färre defekter (39 procent). Många organisationer synliggör fortfarande inte affärsvärdet av test- och kvalitetssäkring för stora delar av organisationen utan rapporterar främst information om antal rapporterade fel (73 procent) eller kostnad per testfall (55 procent). Därutöver involverar 45 procent av de som svarat på undersökningen sina testexperter för sent i leveransprocessen för att kunna påverka kvalitén på applikationerna utöver att endast finna och rätta fel.

För de organisationer som kämpar med att förbättra mognaden på sina egna kvalitetssäkringsfunktioner är Managed Testing Services-modellen (MTS) ett allt mer använt alternativ. 12 procent använder sig av MTS-leverantörer, inte bara för bemanning utan även för att tillföra experter kring effektiva testprocesser och de många testverktyg som kan påvisa mätbar avkastning på investeringarna i kvalitetssäkring. Exempelvis nämns utkontraktering för test av mobila applikationer, som stöttar användarna att testa olika plattformar och enheter effektivt, som den viktigaste expertisen (60 procent), vilket återspeglar behovet av att täcka en stor variation av miljöer, en utmaning som många interna kvalitetssäkringsfunktioner inte klarar av att hantera idag.

– Svaren avspeglar ett behov i verksamheterna av att testa i många olika miljöer vilket en stor andel interna testavdelningar inte klarar av idag. Här behövs hjälp och fler resurser i form av experter inom många olika områden. Det tar år att bygga upp ett varumärke och en enda havererad eller buggfylld applikation för att rasera det. Frågan är vem som har råd att inte öka investeringarna i test och kvalitetssäkring med tanke på att många applikationer idag är mer lättåtkomliga än någonsin, kommenterar Mattias Bergströmner.

– I rapporten påvisas att närmare en fjärdedel av IT-budgeterna spenderas på test- och kvalitetssäkringsaktiviteter, vilket dessutom betyder att mätbar ROI för verksamheten baserad både på finansiella och IT-verksamhetsparametrar blir allt viktigare, säger Matt Morgan, Vice President, Product Marketing, Software, HP. För att företag och organisationer ska kunna ta en mer strategisk ansats till test och kvalitetssäkring behöver de ha en bättre synlighet och rapportering för att illustrera värdet av både verksamhets- och affärsinformation.  

Om World Quality Report 2013-14 World Quality Report 2013-14 är den femte rapporten i en serie av kartläggningar som undersökt applikationskvalitet och testverksamhet tvärs över sektorer och geografier. Sedan 2009 har Sogeti, Capgemini och HP publicerat rapporten för att tillhandahålla insikter i de senaste trenderna kring applikationskvalitet, metodiker, verktyg och processer. Som tidigare år innefattar rapporten detaljerad information kring kvalitetsäkring inom ett antal sektorer: konsumentprodukter, detaljhandel, distribution, energi, bank och finans, offentlig sektor, telekom, media och nöjesbranschen. Rapporten undersöker även IT-trender och kvalitetsverksamhet utifrån ett geografiskt perspektiv med separata avsnitt som täcker Australien och Nya Zeeland, Benelux, Brasilien, China, östra Europa (Tjeckien, Ungern och Polen), Frankrike, Tyskland, Norden (Sverige, Finland, Danmark och Norge), Nordamerika och Storbritannien.

World Quality Report 2013-14 är baserad på totalt 1500 djupgående telefonintervjuer (varav 180 från Norden) med CIO:er, applikationsansvariga, IT-chefer och kvalitetsan-svariga inom privata företag, myndigheter och organisationer inom offentlig sektor i 25 länder. Insamlad data kompletterades med fördjupade kundintervjuer och därefter analyserades och kommenterades materialet av våra egna testspecialister och experter inom olika områden. Som förra året fokuserar rapporten enbart på organisationer med minst 1000 medarbetare i sin lokala geografi. Det huvudsakliga målet med rapporten är att undersöka statusen på applikationskvalitet och testverksamheter i olika branscher och geografier.

Om Sogeti Sverige AB
Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings-, integrations- och migeringsprojekt, testning, cyber security-tjänster, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 23 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

Om vår testexpertis
Sogeti har tillsammans med systerföretaget Capgemini skapat en innovativ och affärsdriven tjänsteportfölj för test och kvalitetssäkring, samt internationellt erkända metoder (TMap® and TPI®) för att hjälpa organisationer att uppnå sina test- och kvalitetssäkringsmål. Koncernen har en av världens största dedicerade testverksamheter med över 12 000 testexperter och ytterligare 14 500 applikationsspecialister samt testcenter som stöttar verksamheter världen över. Mer information finns på www.sogeti.com/testing och www.sogeti.se/test.

kontakt
 • Magnus Loveman
  Magnus Loveman
  National Quality Engineering & Testing Lead/Partner Lead MicroFocus
  070-207 33 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Therese Sinter - Nordisk, SVE
  Therese Sinter
  Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.