Ambea
REFERENSER
DATA & AI

Fyra stöttepelare för vårdföretaget Ambea

När Ambea beslutade att göra en Business Intelligence-relaterad analys tillsammans med Sogeti var syftet att sätta en treårsstrategi där specifika insatser skulle redogöras. Resultatet synliggjorde fyra stöttepelare för företagets utveckling: Organisation, process, teknik och kompetens.

Bakgrund

I genomarbetning av den övergripande strategin för informationshantering och Business Intelligence-satsningar beslutade Ambea att genomföra den Business Intelligence-relaterade analysen tillsammans med Sogeti. Syftet med detta projekt var att sätta en treårsstrategi där specifika insatser skulle redogöras.

BI-lösningarna som studerades var relaterade till verksamhetsstyrning och det tekniska perspektivet, speciellt gällande plattformar ansågs vara av mindre vikt. Detta föranledde en tydligare fokus andra aspekter som organisation, kompetens samt process.

Ambeas inställning till hur Sogeti skulle genomföra denna studie var positiv då Sogeti redan hade ett beprövat koncept, BI NEXT, som genomförts tidigare hos andra kunder som innefattar de fyra aspekterna organisation, process, kompetens och teknik.  

Lösning

Sogetis koncept, BI NEXT, omfattar en rad olika moment med vissa standardiserade upplägg för att så snabbt som möjligt genomföra en genomförlig nulägesanalys och ta fram vad kunden ser som ett önskat läge inom de kommande tre åren. Genom en GAP-analys så kommer de aktiviteterna som krävs för att minska gapet mellan nuläge och framtida läge att kunna identifieras.

För att samla in en korrekt bild av vad nuläget var samt uppfattningarna om det så genomförde Sogeti en gedigen intervjurunda med samtliga stabsroller, AO-chefer samt representanter från olika nivåer av kontrollerfunktioner. Sammanlagt så genomfördes 19 stycken intervjuer som även kompletterades av enkätanalyser från 55 enskilda svar från andra delar i verksamheten.

För att ge konkret bild av aktiviteter som krävdes för att nå det önskade läget så stämdes förslagen av tillsammans med verksamheten genom workshops. Genom att göra detta så erhölls en förankring av aktiviteterna samt att de fick en prövning som visade om de föreslagna aktiviteterna var relevanta och genomförbara.

Projektet genomfördes under nio veckor med ett stort engagemang och deltagande från kunden trots bokslutsarbeten och linjeverksamhet.

Resultat

Resultatet kom att fokusera på fyra aspekter som ansågs vara stöttepelare för att Ambea skulle kunna fortsätta att utveckla sin BI-mognad och nå bättre resultat av investeringar. De fyra aspekterna var organisation, process, teknik och kompetens.

Resultaten levererades i form av en slutrapport samt en presentation för styrgrupp och stabsmedlemmar.

Kontakt
  • Joakim Wahlqvist
    Joakim Wahlqvist
    National Data & AI Lead
    +46 703 451 801

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Ambea

Ambea är ett av Sveriges ledande företag inom stöd och omsorg. De bedriver verksamhet inom äldreomsorg, boende, daglig verksamhet och skolor för personer med funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom samt missbruksvård. Läs mer! 

Relaterade artiklar