Diaverum
REFERENSER
DATA & AI

Beslutsstödet som möttes av jubel på Diaverum

Under Diaverums kraftiga expansion 2007 uppstod behovet av ett beslutsstöd som kunde ge överblick över företagets frammarsch. En utmaning för Sogeti, eftersom tiden var kort och verksamheten under full förändring. Den nya CPM-lösningen med scorecards möttes dock av jubel.

Bakgrund

Diaverum expanderar starkt och hösten 2007 såg man ett stort behov av en lösning som kunde ge dem flexibilitet men även ge dem kontroll över hur företaget som helhet går. Med en planerad expansion på flera kliniker i månaden i många olika länder krävs det IT-stöd som synliggör koncernens data och gör det lätt att integrera nya system och partners. Samtidigt måste fokus behållas på grundpelarna bättre patientvård och förbättrade behandlings-resultat. Diaverum insåg behovet av ett kraftfullt beslutsstöd och vände sig till Sogeti för stöd.

Lösning

Sogeti utvärderade tillsammans med Diaverum flera olika leverantörer av system för Corporate Performance Management och beslutsstöd. Valet föll på Microsoft PerformancePoint Server för dess funktionalitet och pris. Ett redan uppstartat Sogeti-projekt för att bygga en tjänsteorienterad arkitektur åt Diaverum baserad på Microsoft BizTalk Server blev en naturlig del genom att erbjuda informationstjänster och bli spindeln i nätet för den tänkta lösningen. För att säkerställa enhetlig och korrekt information beslöts att ett nytt Datawarehouse skulle bilda fundamentet genom att samla koncernens finansiella och medicinska data på ett ställe.

En stor mängd källor till data identifierades, bland annat i Scala (finans), Aaro (konsolidering) och i RIMS (verksamhetssystem för dialyskliniker). Viss källdata krävde manuell inmatning eftersom inget system ägde informationen. Denna manuella insamling standardiserades med hjälp av InfoPath och Excel vars dokument automatiskt tas om hand av den tjänsteorienterade integrationsplattformen byggd i BizTalk Server 2006. Denna levererar informationstjänster som kommunicerar med affärssystemen och hanterar masterdata.

En ny Corporate Performance Management-portal byggdes i PerformancePoint Server med scorecards för olika delar av verksamheten. Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) tillsammans med InfoPath används för att samla in finansiell och medicinsk data på ett säkert sätt. SQL Server Integration Services (SSIS) hanterar ETL-flöden som tar den levererade informationen och bygger upp ett gemensamt Datawarehouse i SQL Server 2005. Finansiella och medicinska kuber gene-reras automatiskt då ny information tillförs. För mer avancerad inmatning av statistik har webb-baserade applikationer utvecklats i ASP.Net och .Net Framework 3.5. Den webservice-baserade integrationsplatt-formen kan lätt anpassas då Diaverum expanderar och nya system och partners behöver integreras.

Resultat

Det var en utmaning att på väldigt kort tid (tre månader), i en verksamhet som expanderar och förändras, få fram en lösning som ska passa olika roller i företaget. Många olika synkroniserade projekt drevs samtidigt för att införa nya system, bygga inmatningsapplikationer och sätta säkerhetsmodeller på plats.

Den nya CPM-lösningen med scorecards demonstrerades på Diaverums controller-konferens i april 2008 och möttes av idel jubel. Man såg här ett verktyg som äntligen gav överblick och kontroll. Nu kunde man direkt se hur varje klinik bidrar till koncernens verksamhet, både vad gäller behandlingsresultat och ekonomi samtidigt som man kan tillåtas växa under kontrollerade former.

Teknik:

 • BizTalk Server
 • PerformancePoint Server
 • Office SharePoint Server
 • SQL Server Integration Services
 • SQL Server 2005
 • ASP.Net
 • .Net Framework 3.5

Kontakt
 • Joakim Wahlqvist
  Joakim Wahlqvist
  National Data & AI Lead
  +46 703 451 801

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Diaverum

Diaverum är en av världens ledande leverantörer av njursjukvård och Europas största oberoende leverantör. Verksamheten bedrivs i 20 länder. 
Läs mer!

Relaterade artiklar