INCA
REFERENSER
DIGITAL

IT-Plattformen INCA - ett stöd inom cancervården

INCA är en nationella IT-plattform för hantering av nationella register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. Ett informationsnätverk helt baserat på Microsoft-teknik.

Bakgrund

INCA-systemet består av ett konstruktionsverktyg för att skapa och underhålla register och rollbaserade informationsformulär, samt att koppla dem samman genom dynamiskt konfigurerbara ärendeflöden.

Lösning

Tillämpningsdelen av INCA består av ett webbgränssnitt för inmatning, validering/monitorering samt datauttag för statistik. Validering av kvalitetsregistren sker bland annat genom integration med regionala cancerregister (web services). Som teknisk grund för INCA ligger Microsoft .NET Framework. Lösningen är uppdelad i två delar – en Windows-applikation framtagen i C#.NET (konstruktionsverktyget) samt en webbapplikation framtagen i ASP.NET (tillämpningsdelen). Som webbserver används IIS och som databashanterare, SQL Server. För att knyta INCA till andra system inom vården nyttjas BizTalk Server som integrationsplattform.

IT-konsultföretaget Sogeti var det företag som efter en offentlig upphandling fick uppdraget att utveckla denna nya nationella plattform.

Resultat

Stort affärsvärde: Insamling av cancerrelaterad data har hittills samlats i separata register och system inom varje OC (onkologiskt centrum), baserat på blanketter och formulär i pappersformat. Dessa register har utvecklats med hjälp av olika tekniska plattformar. Datat sammanfördes sedan en gång per år i ett nationellt register, i efterhand. Genom den nya lösningen kan tidskrävande pappersexercis elimineras samt administrativa kostnader och kostnader för förvaltning av de många olika register och system som tidigare använts för insamling och bearbetning av data sänkas. Insamlingen av data ska i framtiden göras elektroniskt via webbformulär vilket konkret innebär att läkare på klinikerna och forskare runt om i landet snabbare och enklare kan få tillgång till informationen. Målet är att tillgängligheten till nationella data ska öka för både vården och forskningen så att verksamheten inom våra sex svenska OC, samt på klinikerna runt om i landet, kan bedrivas på ett mycket mer effektivt sätt än tidigare.

Kundnytta: Med INCA får kunden, det vill säga Sveriges sex OC, möjligheten att bygga upp en gemensam nationell databas. Med INCA undviker man pappersexercis och hanteringen av insamling av cancerrelaterad data snabbas upp dramatiskt, vilket i sin tur kan ge ett bättre underlag för kundens kund, det vill säga landets alla kliniker och forskare, att utveckla behandlingsmetoder mot cancer i olika former. Med ett större och mer aktuellt underlag kan utvärderingen av exempelvis nya behandlingsmetoder för att bota olika former av cancer bli mer effektiv, vilket innebär att nyttan med INCA-lösningen berör både våra sex svenska OC, Sveriges alla kliniker samt samtliga patienter drabbade av cancer i Sverige.

I ett bredare perspektiv finns här ett generiskt konstruktionsverktyg, en plattform, som skulle kunna användas för att skapa en mängd olika registertillämpningar inom landstingsvärlden.

todo todo
KONTAKTPERSON
  • Andreas Löfgren
    Andreas Löfgren
    Kundansvarig, Karlstad
    073-023 37 12

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om INCA

INCA – informationsnätverk för cancervården – är en nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. Läs mer!