SCA Skog AB och SCA Timber AB
REFERENSER
GIS

Så kan SCA se skogen bland alla träd

Sogeti har utvecklat det mobila GIS-systemet "SkogsGIS" som SCA Skog använder för skötselplanering. ”SkogsGIS” beskriver inte bara beståndets läge och utseende, utan fungerar också som ett verktyg för att geografiskt planera och följa upp de skogliga åtgärderna under skogens hela livscykel.

Bakgrund

Geografiska informationssystem är datorprogram som hanterar data som är knutna till geografiska platser och kan bland annat användas för att framställa traditionella, men framför allt datoriserade, sökbara kartor. Geografiska informationssystem används vid exempelvis vid byggen, vägbyggen, skogsavverkning, trafikplanering, miljövård, samhällsplanering, sociologi, med mera. GIS-system ger information om allt som går att lokalisera till en plats. Med GIS skapas, hanteras, lagras, analyseras och presenteras lägesbestämda objekt och information/egenskaper hörande till dessa. SCA Skog såg stora fördelar med GIS-lösningar och vände sig till Sogeti för att få experthjälp på området.

Lösning

Sogeti har utvecklat flera olika mobila GIS-system som SCA Skog använder i sin verksamhet. I skogen används ”SkogsGIS” för skötselplanering av SCA:s egen - och inköpta skog. ”SkogsGIS” är ett beståndsregister och som GIS-system beskriver det både beståndets geografi (läge och utseende) och attribut. Utöver beståndsregisterfunktionen fungerar ”SkogsGIS” som ett verktyg för att geografiskt planera och följa upp de skogliga åtgärderna som beståndet genomgår under skogens hela livscykel. Eftersom systemet är mobilt och har GPS så kan planering, uppföljning och registerunderhåll ske på plats i skogen. ”SkogsGIS” baseras på ArcGIS Editor, ArcGIS server, ArcSDE 9.2 och är integrerat med verksamhetskritiska system.

Från ”SkogsGIS” skapas traktdirektiv med information om hur skogen skall hanteras av maskinerna (skördarna).

I skördare och skotare används ”MaskinGIS” vid avverkning och uttransport av virket. I lastbilarna används ArcPad och en fordonsdatorapplikation för transport av virket från skog till industri. På kontoret används ”SkogsGIS” för strategisk ledning uppföljning och transportledning.

Den inköpta skogen (rotposterna) planeras i ”SkogsGIS” och trädköpsapplikationen hämtar informationen för att kalkylera värde och transportkostnader till industri utifrån centralt satta parametrar. Ett kontrakt med utbetalningsplan kan sedan skapas i ”Trädköp” där ägarandelar automatiskt hämtas från ett fastighetsregister. Påskrivna kontrakt med medföljande kalkyl synkroniseras över centralt där datat i sin tur förs vidare till bland annat stordatorsystemen och SAP/R3.

Resultat

SCA kan hantera sin virkeslogistik på ett effektivt och rationellt sätt.

Teknik:

 • ArcGIS Editor 9.2
 • ArcGIS server 9.2
 • ArcSDE 9.2
 • ArcPad
 • DB2
 • SQLServer
 • Delphi
 • C#, C/C++

Referens: SCA Skog AB och SCA Timber AB

Kontakt
 • Sofia Tönnberg
  Sofia Tönnberg
  Sales Director, Sverige
  070-248 92 05

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om SCA

SCA är Europas största privata skogsägare och ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. SCA Skog förvaltar SCA:s stora skogsinnehav och försörjer SCA:s industrier i norra Sverige med virkesråvara.