Landstinget Dalarna
REFERENSER
MICROSOFT

Systemet som ledde till bättre vård i Dalarna

Enklare, snabbare och mer lättillgängligt. Sedan Landstinget Dalarna ersatte sina närmare 300 olika system med beslutsstödsystemet BILD har rutinerna effektiviserats. Det enhetliga ledningsinformationssystemet minskar såväl väntettiderna som öppnar upp för både forskning och analys.

Bakgrund

Effektiv verksamhetsstyrning är önskvärd inom många typer av organisationer, inte minst vårdsektorn. Här är man starkt beroende av att rätt person har snabb och enkel tillgång till rätt information. Detta är inte någon enkel uppgift i en geografiskt spridd organisation och där man traditionellt jobbat inom respektive verksamhetsområde och anpassat arbetssätt och system för sina specifika behov. Tidigare hade man på Landstinget Dalarna informationen lagrad i närmare 300 olika system, vilket naturligtvis inte är ett optimalt upplägg. Informationen blir dels svårtillgänglig, dels så spridd att man lätt får fram olika ”sanningar” beroende på vem som tar fram och sammanställer informationen. Tidsfaktorn spelar också en stor roll, med så många system tar det lång tid att söka och bearbeta statistiken på ett bra sätt.

Lösning

Mot bakgrund av detta bestämde sig Landstinget Dalarna att skapa ett enhetligt ledningsinformationssystem. Första åtgärden blev att under 2007 identifiera och kartlägga informationsflödena inom verksamheten. Utmaningen blev sedan att organisera och tillgängliggöra informationen. Målet var att ha ett rapportverktyg och ett analysverktyg gemensamt för all data för att förenkla driften och implementeringen.

Efter en noggrann utvärdering föll valet av teknikplattform på Microsoft eftersom de hade den bästa funktionaliteten i kombination med ett bra pris. Ledningssystemet designades sedan som ett Data Warehouse med integration till bakomliggande vård- och administrativa system. Det rör sig om en mängd olika system för personal, ekonomi, journaler, kvalitetsregister, läkemedel, röntgen, laboratorier, operation, väntetider, hjälpmedel, avvikelsehantering med flera. Användarna når systemet genom en portal i SharePoint där man grafiskt kan presentera trender och nyckeltal. I portalen har användarna även tillgång till ett rapportbibliotek med fördefinierade rapporter samt Excel-baserade rapporter för analys mot kuber. 

Resultat

Beslutsstödssystemet BILD, Business Intelligence Landstinget Dalarna, är ett beslutstödsystem vars syfte är att stötta Landstinget Dalarna i sitt jobb att erbjuda den bästa och effektivaste vården för sina invånare. Effektivare verksamhetsstyrning och information för förbättringsarbete genom Lean är två av effekterna efter införandet av ledningssystemet. Möjligheten att samköra information från olika verksamheter och system-öar har öppnat massor av dörrar för forskning, analys och effektivisering.

Ett exempel är att kunna minska väntetiderna inom vården genom att korta ledtider och fokusera på värdeskapande tid i patienthanteringen. Användarna kan nu hitta och bearbeta information betydligt snabbare, vilket gör det enklare att följa upp och styra verksamhetens och hela landstingets planer. Det blir också lättare att jämföra verksamheten internt och med andra landsting för att se vad som kan förbättras och hur vi presterar. Ytterligare vinster är att man nu kan avveckla flera äldre rapportsystem, att alla har tillgång till samma information och att den är centralt kvalitetssäkrad.

Teknik:

 • SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Integration Services
 • Analysis Services
 • Reporting Services
 • SharePoint 2010 Enterprise
 • Office Excel

Referens: BILD - Business Intelligence Landstinget Dalarna

 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Landstinget Dalarna

Landstinget Dalarna är en politiskt styrd organisation med en politisk ledning och en tjänstemannaledning. Läs mer!