Landstinget i Värmland
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Så fick Landstinget i Värmland en appstrategi

Bredare informationsspridning, ökad tillgänglighet och reducerade kostnader. Landstinget i Värmland har mycket att vinna på den nya tekniska utvecklingen, men behövde en strategi. Tillsammans skapade vi en dokumenterad plan för hur de ska hantera området mobila IT-lösningar.

Bakgrund

Landstinget i Värmland behövde en strategi för området mobila IT-lösningar i allmänhet och ”appar” i synnerhet. Den snabba utvecklingen med smarta mobila plattformar kan skapa nya kanaler för informationsspridning och -insamling, öka tillgängligheten för medborgarna, skapa en flexibel arbetsplats med mobil personal, reducera kostnader, vara varumärkesbyggande och ge ökad kundnöjdhet.

Syftet med LiV:s appstrategi är att skapa ett stöd i arbetet inom det nya områden som smarta mobila plattformar nu öppnar upp för. Önskemål från verksamheten om att tillgängliggöra information medförde att LiV behövde skapa en övergripande inriktning för hur applikationer och plattformar ska utvecklas och förvaltas i verksamheten. Det var också viktigt att skapa en grupp med en gemensam grund inom mobila IT-lösningar inför det framtida arbetet.

Lösning

För att möta dessa nya utmaningar och ta till vara på möjligheterna på bästa sätt krävs förarbete, analys och planering. Detta åstadkom LiV tillsammans med Sogeti genom en serie av strukturerade workshops tillsammans med relevanta beslutsfattare inom LiV där slutresultatet blev en väl förankrad och dokumenterad strategi om hur man ska hantera området mobila IT-lösningar. I arbetet har brunpappersövningar och brainstorming lett till nya tankebanor och arbetssätt som tidigare ej funnits.

Resultat

Dokumentationen av diskussioner samt de workshops som pågått har lett till ökad förståelse mellan de olika belutsfattare som medverkat samt gett en högre förståelse och kunskap kring ämnet som lämnat mycket positiva spår efter sig.

Verksamheten har fått en plan för det fortsatta arbetet och vilka delar av verksamheten som är delaktiga. Deltagarna har nått ett gemensamt mål och säkerställt att alla blickar är vända åt samma håll inför fortsättningen.

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Landstinget i Värmland

LiV ska enligt deras egen vision främja hälsa, livskvalitet och hållbar utveckling i länet, förebygga ohälsa och utifrån medborgarnas behov tillhandahålla en god och säker vård för alla. Mer om Landstinget i Värmland!