Linköpings Universitet
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Så gjorde vi det enklare att skriva tentor anonymt

Att skriva en tenta anonymt på Linköpings universitet var tidigare en omständlig process för alla inblandade. Detta har nu effektiviserats med hjälp av en mobil lösning, inte minst för tentavakternas del.

Bakgrund

Vid Linköpings universitet studerar cirka 25 000 studenter och det skrivs därigenom många tentor varje år. På universitet fanns det en efterfrågan bland både lärare och studenter att tentamen skulle kunna skrivas anonymt.

När en student tidigare skulle skriva en tentamen gjordes en anmälan på nätet, i studentportalen, ett par veckor före tentamensdatumet. Därefter skickades e-post till studenten med information om bland annat vilken sal tentan skulle skrivas i. Vid tentamenstillfället bockade studenten för sitt namn på en anmälningslista och satte sig på anvisad plats. När tentamen hade börjat gick tentamensvakterna runt med en lista där studenten fick fylla i personuppgifter och dessa kontrollerades av sedan vakten med hjälp av legitimation.

Lösning

När en student idag anmäler sig till en tentamen i studentportalen skapas en unik slumpmässig ID-kod per student och tentamenstillfälle. Om flera tentor går samma dag får studenten flera unika koder. Studenten får ID-kod via e-post tillsammans med uppgifter om tentasal med mera.

Vid tentamenstillfället noterar tentavakten aktuell sal i handdatorn genom inläsning av salskod. Information om studenten hämtas till handdatorn via inläsning av streckkod från LiU-kort av studenten själv, via inläsning av streckkod från körkort eller inmatande av personnummer av tentavakt. Denna inläsning sker när studenten ska gå in i tentasalen. Handdatorn hämtar information från systemet om studenten är anmäld till tentan och om studenten är i rätt sal. Om studenten inte är anmäld hämtar handdatorn en lista på tentor som går den aktuella dagen samt respektive salar för att efteranmälan ska kunna ske i mån av plats. Om studenten är i fel sal hämtas en lista på salar till tentan studenten är anmäld till.

När tentorna är utdelade och alla studenter är på rätt plats går tentavakter runt bland studenterna och läser av LiU-korten igen. Handdatorn hämtar information från systemet och visar påminnelse om ID-kod, lista på tentor i aktuell sal samt om studenten är registrerad och har betalat kåravgiften. Då skapas närvarolistor och rättningsprotokoll automatiskt. Överföring av information från rättningsprotokoll till LADOK sker manuellt.

Resultat

Tack vare den mobila lösningen kan studenter skriva tentor anonymt med hjälp av en ID-kod som studenten tilldelas när anmälan sker. Denna ID-kod syns istället för studentens namn när tentan rättas av respektive lärare. Lösningen effektiviserar tentavakternas arbete då de kan få information i handdatorn direkt. Genom den mobila lösningen kan även tentavakterna på ett effektivt sätt kontrollera om studenterna är på rätt plats.

Produkter:

Handdatorlösningen är byggd på .Net Compact Framework och handdatorn är utrustad med streckkodsläsare.

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Linköpings universitet

Linköpings universitet (LiU) hör till de lärosäten i Sverige som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession, som läkare, lärare, civilekonom och civilingenjör.