Jordbruksverket
REFERENSER
PROJEKTLEDNING

Systemet som ska vara till stöd om djuren blir sjuka

Smittsamma djursjukdomar är aldrig roligt. För att uppfylla EU:s minimikrav på bekämpningsförebyggande åtgärder kontaktade Jordbruksverket Sogeti. Uppdraget blev att ta fram ett beslutsstödssystem med GIS-funktionalitet för att kunna hantera den informationsmängd som uppstår vid ett större utbrott.

Bakgrund

l samband med utbrott av smittsamma djursjukdomar (epizootier) framkom, i enlighet med EU:s direktiv om epizootiska sjukdomar, att det fanns ett flertal minimikrav på bekämpningsförberedande åtgärder som måste vara uppfyllda. En viktig del av beredskapen i detta arbete var att ha effektiva system för hantering av den stora informationsmängd som uppstår i samband med ett utbrott. Med anledning av detta beslutade Jordbruksverket att genomföra ett projekt kallat STUDS – Större utbrott av smittsamma djursjukdomar. Sogeti fick uppdraget att ta fram ett beslutsstödssystem med GIS-funktionalitet som skulle stödja en effektiv informationshantering i samband med stora utbrott av smittsamma djursjukdomar i Sverige.

Lösning

l Sogetis uppdrag ingick arbetsuppgifter som: projektledning, kravspecifikation, arkitektur/systemdesign, datamodellering, GUI-design, systemutveckling, programmering, testledning och testning. Resurser från verksamheten var företrädelsevis systemutvecklare. Projektgruppen bestod av 5-10 personer, varierande beroende på olika tillfällen i projektet, verksamhetsexperter exkluderat.

Sogeti bemannade följande kompetensområden i uppdraget:

Kompetensområde 1: Användbarhet i design av webbgränssnitt, som anpassades till Jordbruksverkets grafiska profil.
Kompetensområde 2: Systemanalys; Kravfångst med hjälp av framför allt workshops där Jordbruksverkets verksamhetsexperter inom området medverkade. Workshoparna utmynnade i kravspecifikationer.
Kompetensområde 3: Projektledning för utveckling och förvaltningsledning.
Kompetensområde 4: Ansvar för arkitektur/systemdesign, samt utveckling av systemet inklusive efterföljande systemförvaltning.
Kompetensområde 5: Design av systemlösning, samt installation och anpassning av Tomcat. I projektet utfördes en hel del webbutveckling.
Kompetensområde 6: Arbete med implementering av säkerhetsteknik. Utvecklade behörighetslösning och integration med LDAP.
Kompetensområde 7: Hela systemutvecklingsarbetet innebar de facto arbete med utveckling av tillämpning av GIS.

Resultat

 • Användbarhet; kartläggning av behov hos verksamhet och målgrupper, kravformulering, (användbarhetsarkitekt), framtagande av koncept och gränssnitt (interaktionsdesigner och grafisk formgivare), utvärdering av prototyper och befintliga system (testare av användbarhet).
 • Verksamhetsutveckling och strategi; arbete med syfte att utveckla verksamheten eller nyttan av IT, utveckla strategier, utredningar, förstudier, behovsanalyser, kravfångster och specificering, samt metodarbete.
 • Systemutveckling och systemförvaltning; systemdesign, systemutveckling, systemintegration och förvaltning av befintliga system hos kunden.
 • Infrastruktur; arbete inom infrastrukturområde eller integration inom infrastrukturområdet (avser den grundläggande tekniska plattformen som är en förutsättning för andra tillämpningar), nätverk och kommunikation.
 • Informationssäkerhet; utveckling, anpassning och implementation av säkerhetslösningar inom områden som behörighetskontrollsystem, PKI, digitala signaturer, logghantering, säkerhetsanalyser, brandväggar och antiviruslösningar.
 • Geografiskt Informations System (GIS); datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information.

Teknik: Som systemutvecklingsmetod användes Jordbruksverkets egenanpassade RUP och projektet bedrevs enligt agila principer. Tekniker som användes var företrädelsevis:

 • ArcGIS Server 9.2/9.3
 • ArcSDE
 • Java
 • JSF
 • Java AppIets
 • Tomcat
 • Hibernate
 • Unix
 • Windows
 • Oracle
 • Oracle Locator  

todo todo
Kontakt
 • Carl-Fredrik Laurén
  Calle Laurén
  Teamchef Jönköping
  076-846 14 12
Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling.
Läs mer om Jordbruksverket!