Jordbruksverket
REFERENSER
PROJECT MANAGEMENT

Systemet som ska vara till stöd om djuren blir sjuka

Smittsamma djursjukdomar är aldrig roligt. För att uppfylla EU:s minimikrav på bekämpningsförebyggande åtgärder kontaktade Jordbruksverket Sogeti. Uppdraget blev att ta fram ett beslutsstödssystem med GIS-funktionalitet för att kunna hantera den informationsmängd som uppstår vid ett större utbrott.

Bakgrund

l samband med utbrott av smittsamma djursjukdomar (epizootier) framkom, i enlighet med EU:s direktiv om epizootiska sjukdomar, att det fanns ett flertal minimikrav på bekämpningsförberedande åtgärder som måste vara uppfyllda. En viktig del av beredskapen i detta arbete var att ha effektiva system för hantering av den stora informationsmängd som uppstår i samband med ett utbrott. Med anledning av detta beslutade Jordbruksverket att genomföra ett projekt kallat STUDS – Större utbrott av smittsamma djursjukdomar. Sogeti fick uppdraget att ta fram ett beslutsstödssystem med GIS-funktionalitet som skulle stödja en effektiv informationshantering i samband med stora utbrott av smittsamma djursjukdomar i Sverige.

Lösning

l Sogetis uppdrag ingick arbetsuppgifter som: projektledning, kravspecifikation, arkitektur/systemdesign, datamodellering, GUI-design, systemutveckling, programmering, testledning och testning. Resurser från verksamheten var företrädelsevis systemutvecklare. Projektgruppen bestod av 5-10 personer, varierande beroende på olika tillfällen i projektet, verksamhetsexperter exkluderat.

Sogeti bemannade följande kompetensområden i uppdraget:

Kompetensområde 1: Användbarhet i design av webbgränssnitt, som anpassades till Jordbruksverkets grafiska profil.
Kompetensområde 2: Systemanalys; Kravfångst med hjälp av framför allt workshops där Jordbruksverkets verksamhetsexperter inom området medverkade. Workshoparna utmynnade i kravspecifikationer.
Kompetensområde 3: Projektledning för utveckling och förvaltningsledning.
Kompetensområde 4: Ansvar för arkitektur/systemdesign, samt utveckling av systemet inklusive efterföljande systemförvaltning.
Kompetensområde 5: Design av systemlösning, samt installation och anpassning av Tomcat. I projektet utfördes en hel del webbutveckling.
Kompetensområde 6: Arbete med implementering av säkerhetsteknik. Utvecklade behörighetslösning och integration med LDAP.
Kompetensområde 7: Hela systemutvecklingsarbetet innebar de facto arbete med utveckling av tillämpning av GIS.

Resultat

 • Användbarhet; kartläggning av behov hos verksamhet och målgrupper, kravformulering, (användbarhetsarkitekt), framtagande av koncept och gränssnitt (interaktionsdesigner och grafisk formgivare), utvärdering av prototyper och befintliga system (testare av användbarhet).
 • Verksamhetsutveckling och strategi; arbete med syfte att utveckla verksamheten eller nyttan av IT, utveckla strategier, utredningar, förstudier, behovsanalyser, kravfångster och specificering, samt metodarbete.
 • Systemutveckling och systemförvaltning; systemdesign, systemutveckling, systemintegration och förvaltning av befintliga system hos kunden.
 • Infrastruktur; arbete inom infrastrukturområde eller integration inom infrastrukturområdet (avser den grundläggande tekniska plattformen som är en förutsättning för andra tillämpningar), nätverk och kommunikation.
 • Informationssäkerhet; utveckling, anpassning och implementation av säkerhetslösningar inom områden som behörighetskontrollsystem, PKI, digitala signaturer, logghantering, säkerhetsanalyser, brandväggar och antiviruslösningar.
 • Geografiskt Informations System (GIS); datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information.

Teknik: Som systemutvecklingsmetod användes Jordbruksverkets egenanpassade RUP och projektet bedrevs enligt agila principer. Tekniker som användes var företrädelsevis:

 • ArcGIS Server 9.2/9.3
 • ArcSDE
 • Java
 • JSF
 • Java AppIets
 • Tomcat
 • Hibernate
 • Unix
 • Windows
 • Oracle
 • Oracle Locator  

Kontakt
 • Carl-Fredrik Laurén
  Calle Laurén
  Teamchef, Jönköping
  076-846 14 12

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling.
Läs mer om Jordbruksverket!