CSN
REFERENSER
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Så hjälpte vi CSN att förbättra sin testprocess

Mindre tid och minskade kostnader, men med bibehållen kvalitet. Kraven var tydliga när CSN:s IT-verksamhet ville effektivisera sin testprocess och testorganisation. För att få en utomstående utvärdering och konkreta förslag på förbättringar vände de sig till Sogeti.

Bakgrund

CSN:s IT-verksamhet är bland de större i Sverige och de ville minska tiden för test och därmed sina kostnader för test samt effektivisera sin testprocess och testorganisation och bibehålla hög kvalitet. De vände sig därför till Sogeti för att få en utomstående utvärdering av sin testprocess och konkreta förslag på hur processen skulle kunna förbättras.

Lösning

Sogeti valde att genomföra denna analys genom att använda Sogetis Business Driven TPI® model (Test Process Improvement). TPI-modellen stödjer förbättringar av testprocessen och ger inblick i organisationens mognadsgrad av testprocessen. På så sätt kan stegvisa och mätbara förändringar fastställas. TPI-granskningen baserades på djupintervjuer med cirka 18 personer, studier och insamlande av information. Detta tillsammans gav möjlighet att göra en samlad bedömning av CSN:s testprocess.

Resultat

Sogeti presenterade en analys av nuläget och förslag på förbättringsmål för CSN. Efter att målen diskuterats tog Sogeti fram en detaljerad plan för hur de ska nås i väl definierade etapper. Slutligen presenterade Sogeti resultatet i en rapport och en presentation för en av CSN:s styrgrupper vilket visade vägen framåt på ett konkret sätt.

Teknik:

  • TPI® (Test Process Improvement) 

Kontaktperson
  • Olof Johansson
    Olof Johansson
    Nationell driver QA & Testing
    076-104 58 13

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om CSN

CSN, Centrala studiestödsnämnden, beslutar om och betalar ut det svenska studiestödet. De hanterar även återbetalningen av lånen.
Läs mer om CSN!