Försäkringskassan - TPI
REFERENSER
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Minskade kostnader med FK:s nya testprocess

När Försäkringskassans IT-verksamhet ville effektivisera sin testprocess vände de sig till Sogeti för att få en utomstående utvärdering. Detta ledde till en rapport med konkreta förslag på en förbättrad testprocess med sänkta kostnader som följd.

Bakgrund

Försäkringskassans IT-verksamhet är den största i Sverige och de ville sänka sina kostnader för test och effektivisera sin testprocess. De vände sig därför till Sogeti för att få en utomstående utvärdering av sin testprocess och konkreta förslag på hur processen skulle kunna förbättras.

Lösning

Sogeti valde att använda sig av testmetoden Test Process Improvement (TPI). TPI-modellen stödjer förbättringar av testprocessen och ger inblick i organisationens mognadsgrad av testprocessen. På så sätt kan stegvisa och mätbara förändringar fastställas.

TPI-granskningen baserades på djupintervjuer med cirka 20 personer, studier och insamlande av information. Detta tillsammans gav möjlighet att göra en samlad bedömning av Försäkringskassans testprocess.

Resultat

Sogeti presenterade en analys av nuläget och förslag på förbättringsmål för Försäkringskassan. Efter att målen diskuterats tog Sogeti fram en detaljerad plan för hur de ska nås i väl definierade etapper. Slutligen presenterade Sogeti resultatet i en rapport och för en av Försäkringskassans styrgrupper, innehållande konkreta förslag på en förbättrad testprocess med sänkta kostnader och kortare ledtider som följd.

Teknik:

  • Test Process Improvement (TPI) 

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Försäkringskassan

Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen.