Data Integration
LÖSNING
DATA & AI

Data Integration

Inom Business Intelligence, både traditionell BI och realtidsorienterad BI, är integration mellan källsystem och datalager en viktig och kritisk beståndsdel.

Inom traditionell BI är Data Integration insamling av data från olika datakällor in i datalagrets så kallade "staging areas". Det är viktigt att dessa integrationer byggs upp på ett över tiden hållbart sätt.

Inom modernare, realtidsorienterad BI, blir Data Integration mer komplicerat och därmed ännu viktigare. För att fånga data i realtidslösningar utgår man från en definierad process. Varje processteg har en start och ett slut. Båda dessa triggas av att specifika data fångas genom integration med olika källsystem. Skillnaden här är att datalagret kontinuerligt fylls på med datatransaktioner istället för batchorienterade laddningar. Genom att Data Integration sker genom en process adderas processmetadata till det fångade datat. För att lyckas med denna integration krävs ett arkitekturellt tänkande med processer och integrationstjänster i fokus.

I traditionell BI sker Data Integration oftast genom laddning av stora filer med låg frekvens, så kallad batchöverföring. Datat samlas in i stagingarean och förädlas sedan vidare för olika syften i datalagret.

I modern realtids-BI sker Data Integration oftast genom ett tjänstelager (ESB, API gateway) och med fångst av mycket små transaktioner av olika slag. Datat samlas direkt in i ett datalager strukturerat för att kunna monitoreras genom dashboards i realtid.

Finns standarder för systemintegration inom en organisation bör dessa tillämpas även vid Data Integration. Finns ett integrationscenter (ICC) är det naturligt att detta utför Data Integration för BI.

Vi har mycket hög kompetens inom Data Integration för både traditionell och realtids-BI. Kombinationen av vår expertis inom BI, integration, Master Data Management, test och Cyber Security är din trygghet. 

KONTAKTPERSON
  • Marcus Norrgren
    Marcus Norrgren
    Data & AI Lead, Sverige
    073-061 96 80

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.