Nya sätt att säkra biologisk mångfald i Kanada
REFERENSER
DATA & AI

Nya sätt att säkra biologisk mångfald i Kanada

ShagowAskee är ett bolag i Kanada som startats av en grupp tillhörandes ursprungsbefolkningen. ShagowAskee arbetar för att skydda och återställa mark, den biologiska mångfalden och en inhemsk livsstil. De arbetar också för att hitta nya sätt att arbeta tillsammans med ursprungsbefolkningar, regeringar, icke-statliga organisationer, industri och akademiker runt om i världen.

Bakgrund

Industriell verksamhet och markexploatering riskerar att strida mot grundlagsskyddade fördragsrättigheter, ursprungsbefolkningars levnadssätt samt klimatmål. ShagowAskee ville kombinera ursprungsbefolkningens nedärvda kunskap med teknik, för att skapa förståelse och nya arbetssätt som möjliggör alla parters verksamhet, samtidigt som biologisk mångfald och uråldrig livsstil bevaras, på miljontals hektar.

Lösning

Genom en kombination av kartläggning av förändringar i skogens vitalitet och landskapets sammansättning i termer av marktyper, skapades en karta över områden som dessutom var särskilt viktiga för skogsbuffeln (som är viktig både kulturellt och mångfaldsmässigt).

Utgångspunkten för arbete som bedrevs under tre månader var ramverket PAR (Participatory Action Research), till det kopplades teknik som Sogetis GSI-analysmodeller, öppen fjärranalysdata, ArcGIS och Qgis. Befintliga dataset samlades in och kopplades ihop med ursprungsbefolkningens nedärvda kunskap om områden och livsmiljöer.

Målet med arbetet var att öka förståelsen och ha en grundläggande metod för att kartlägga känsliga livsmiljöområden.

Resultat

Genom att använda öppen data kan GSI från Sogeti tillsammans med den inhemska kunskapen och förståelse för livsmiljöer och förändringar på marken, av klimat eller människor − hjälpa till att rikta skydds- och återställningsinsatser.

Efter tre månader har ett dataset för valda områden samt en metod skapats för regelbunden användning och uppatering av ShagowAskee för att säkerställa att kunskap delas mellan olika grupper och aktörer. Datan hjälper till att motivera en dialog om vilken inverkan nuvarande avverkningsinsatser och sätt att bruka marken på har på känsliga livsmiljöområden, vilket även det hjälper till att rikta skydds- och återställningsinsatser.

Kartdatalager skapade med hjälp av GSI-analyser och öppen data, kombinerat med Participatory Action Research, har resulterat i en metod för att analysera och bättre förstå förändringarna i landskapet. En metod och lärdomar som skulle kunna skalas upp till miljontals hektar skog och mark men även hjälpa andra samhällen.

Inom en snar framtiden hoppas ShagowAskee kunna fortsätta att arbeta med Sogeti för att övervaka djur (insekter, små djur och större däggdjur) för att illustrera både livsmiljö och ekonomiskt värde.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
  • Marcus Norrgren
    Marcus Norrgren
    Data & AI Lead, Sverige
    073-061 96 80

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

ShagowAskee protects the wood buffalo with an eye in the sky