INCA
REFERENSER
BUSINESS INTELLIGENCE

IT-plattformen INCA – så stöttar vi cancervården

Vissa av våra uppdrag är viktigare än andra. INCA är en nationell IT-plattform för hantering av nationella register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. Ett informationsnätverk helt baserat på Microsoft-teknik som utvecklats och vidareutvecklas av Sogeti, ett viktigt systemstöd för att utveckla behandlingsmetoder mot cancer i olika former.

Bakgrund

INCA – informationsnätverk för cancervården – är en nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. INCA har varit i skarp drift sedan 2007. INCA drivs och utvecklas gemensamt av landets regionala cancercentrum (RCC).

INCA-plattformen är en plattform och ett ramverk för att bygga och underhålla register samt för att skapa rapporter och statistik på det data som finns i registren.

INCA-plattformen är skapad för att

 • Möjliggöra för alla diagnosspecifika cancerregister att finnas på gemensam IT-plattform
 • Uppfylla användarnas krav på webbaserade register, det vill säga kliniker/enheter kan rapportera in data elektroniskt i stället för på pappersblanketter
 • Presentera rapporter baserade på nationellt likformigt insamlade data
 • Möjliggöra uttag online i realtid av egna klinikdata med regionala och nationella jämförelser
 • Skapa gemensamt IT-system för samtliga regionala cancercentrum
 • Möjliggöra ett strukturerat och samordnat arbete med nationella kvalitetsregister

 

Lösning: "Vi skapar framtidens cancervård. Idag."

INCA-plattformen är ett informationsnätverk primärt baserat på Microsoft-teknik. Det finns även Linux-servrar med statistisk bearbetning med R. Plattformen är framtagen med uttalat syfte att vara mycket flexibel och konfigurerbar.

Plattformen tillhandahåller en uppsättning grafiska verktyg för att skapa och underhålla register med dess ingående komponenter – tabeller, variabler, webbsidor, formulär, osv.

Plattformen tillhandahåller också många funktioner via REST-API:er. För varje registerlösning finns möjlighet att välja att samverka med plattformen via verktygen eller via API:erna. I många fall används en kombination av båda.

Det är verksamheten som använder plattformen för sitt/sina register som bestämmer och konfigurerar hur organisationen ser ut, vilka roller och behörigheter som ska finnas, vad registren ska innehålla och hur de ska fungera.

Resultat

Med INCA har Sveriges sex regionala cancercentrum (RCC) fått möjligheten att bygga upp en gemensam nationell databas. Detta blir till nytta hos RCC:s kunder, det vill säga landets alla kliniker och forskare, som kan utveckla behandlingsmetoder mot cancer i olika former.

Med ett större och mer aktuellt underlag kan utvärderingen av exempelvis nya behandlingsmetoder för att bota olika former av cancer bli mer effektiv, vilket innebär att nyttan med INCA-lösningen berör både våra sex regionala cancercentrum, Sveriges alla kliniker samt samtliga patienter drabbade av cancer i Sverige.

I ett bredare perspektiv finns här ett generiskt konstruktionsverktyg, en plattform, som skulle kunna användas för att skapa en mängd olika registertillämpningar.

Tekniker

INCA är en webbaserad plattform, utvecklad primärt med Microsoft-teknik: C#, ASP.NET Web API, IIS Web Server och SQL Server. I Front end används Angular JS och React. För statistisk bearbetning har INCA integrerats med R och R-Studio Server. Extern inrapportering, från till exempel labb, sker med SITHS-certifikat via INCA:s webbtjänster.

Roller

Sogeti var det företag som efter en offentlig upphandling fick uppdraget att utveckla denna nationella plattform. Idag sker både vidareutveckling och underhåll av plattformen av ett Scrum-team på Sogeti. Produktägaren som styr vad som ska göras finns på Regionalt cancercentrum Väst.

 

Kontakt
 • Åsa Maspers
  Åsa Maspers
  Teamchef, Karlstad
  076-102 73 00

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om INCA

INCA – informationsnätverk för cancervården – är en nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. Läs mer!

Skapa samhällsnytta
Data Platform & Analytics