testing_future
BLOGGPOST
QUALITY ENGINEERING & TESTING

“Vad krävs av testare i framtiden?”

Vår testexpert Mats Johansson funderera kring hur framtidens testare bör vara. Läs hans bloggpost här!

I den digitala värld som vi idag lever i finns det roller och yrkeskategorier som vuxit fram till att idag vara viktiga delar i utvecklingsarbetet. Men trots alla nya tekniker och verktyg som kommer är det fortfarande svårt att få upp test som en obligatorisk del i varje utvecklingsteam. Hur kommer då vi inom test vara i framtiden?

Först och främst vill jag lyfta att alla inte kan eller bör bli testare. Jag tror det till viss del ligger i personligheten och till viss del i nyfikenhet/intresse att faktiskt arbeta med test. För att lyckas i arbetet med test är det bra om du är nyfiken på hur saker och ting hänger ihop, hur system kommunicerar med varandra, ser ut och om de faktiskt ”går att ta sönder”? Alla har tyvärr inte det intresset utan är mer tilldelade en uppgift (påtvingad test) som personen egentligen inte vill utföra och med detta gör ett mindre bra jobb. Dessa personer tror jag inom kort kommer vara borta då vi experter inom området test är på frammarsch.

Hur behöver framtidens testare vara?

Test får mer och mer fokus i all utveckling men det finns fortfarande områden som kan förbättras. Till skillnad från dagens testare kommer framtidens troligen behöva ha en bättre grundläggande samt bredare teknisk kompetens (programmeringsspråk, hårdvarukunskap, arkitektur) från dag ett då de börjar inom vårt yrkesområde. I och med detta kommer testarna redan från början kunna arbeta med fler uppgifter och ha möjligheten att täcka ett större behov än enbart ”hands on test”. Fler tester kommer även ske automatiserat (för att öka leveranstakt till slutanvändare) vilket förhoppningsvis leder till större kundnöjdhet.

Testarna/Testledarna kommer troligtvis i framtiden få större kontroll och ansvar för den egna planeringen samt att alla miljöer som rör test är tillgängliga i alla steg av utvecklingsprocessen vilket i dagsläget ofta ligger på eventuell scrummaster, produktägare och ansvariga för infrastruktur.

Testare kommer behöva vara mer pedagogiska och i sin kontakt med övriga intressenter i produkten kunna utbilda i vad vi inom test gör, vad vi kan bidra med och vilka fördelarna med test faktiskt är (alla känner fortfarande inte till det). Orsaken till detta tror jag är att fler och fler roller kommer blandas in i projekten och kunskapsnivåerna kommer vara väldigt varierande där alla faktiskt behöver ha samma grundsyn på det som ska utföras i projektet.

Vi kommer behöva vara ännu mer nyfikna på nya angreppstest gällande test för att få till ännu bättre täckning på testerna och med detta en bättre produkt. Vi kommer behöva vara mer öppensinnade till nya tekniker och verktyg som underlättar och effektiviserar vårt dagliga arbete och med detta ökar produktiviteten. Personer inom test kommer, som de är idag, vara vana att hamna i nya situationer där vi snabbt anpassar oss och med liten insats kommer kunna komma igång med våra uppgifter och kunna leverera ett värde. Men i framtiden behöver vi vara ännu mer flexibla i vårt angreppssätt i de projekt vi kommer bli inblandade i när allt ska levereras snabbare och troligtvis under högre press.

Alla i ett utvecklingsteam, däribland testare, har förhoppningsvis en social kompetens, men i framtiden tror jag att vi inom test kommer behöva ha en högre social kompetens. Orsaken till att detta behövs är att inget produktteam är det andra likt vilket gör att vi behöver kunna kommunicera med alla olika personligheter som finns. Till detta behöver vi kunna övertyga om att vi tillsammans arbetar för att göra produkten bättre. Detta i kombination med att uppgifterna som teamen ska lösa kommer bli mer komplexa vilket leder till att all kommunikation inom teamet behöver fungera och där är, för att använda en uttjatad liknelse, test spindeln i nätet.

Jag vet att vi inom test kommer vara stolta över vårt yrke och de arbetsuppgifter vi löser. Redan idag, oavsett situation stödjer jag de som förespråkar test inom utveckling trots att det kan möta motstånd. Jag diskuterar mer än gärna med de som inte tycker att test riktigt behövs i projekt, och jag tror att de med största sannolikhet inte vet vad vi inom test kan tillföra. Får dom bara känna hur det är att ha dedikerad test i ett projekt kommer dom troligtvis i varje framtida projekt se till att de har dedikerad test inplanerad från början.

Ser vi till det som nämnts ovan, kommer det ställas högre krav på personer som jobbar med test. Givetvis är det inte alla som kommer att lyckas uppfylla detta och tyvärr välja att lämna vår yrkesgrupp. Men jag tror ändå att den stora massan av oss som jobbar med test kommer lyckas acklimatisera oss, ta till oss allt det som behövs för att uppfylla framtidens allt hårdare krav och tillsammans går vi en ljusare utvecklingsframtid till mötes.