Bindande företagsregler

Capgemini Group - bindande företagsbestämmelser

Avseende behandling av personuppgifter som utförs av personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.

Som en global ledare inom konsulttjänster, teknologitjänster och digital transformation befinner sig Capgemini Group (Capgemini) i innovationens frontlinje för att kunna tillmötesgå kundernas behov i utvecklingen av molntjänster, digitalisering och plattformar. Genom att bygga vidare på sitt starka 50-åriga arv och sin djupa branschkännedom möjliggör Capgemini för organisationer att förverkliga sina affärsambitioner genom en rad tjänster, allt från strategi till operationellt genomförande. Capgemini behandlar därför stora mängder personuppgifter.

Capgemini är angeläget om att skydda alla personuppgifter som anförtros Capgemini inom ramen för verksamheten i egenskap av personuppgiftsansvarig och som personuppgiftsbiträde. Som en internationell koncern med enheter förlagda i mer än 40 länder är det viktigt för Capgemini att information flödar fritt och säkert. Att tillhandahålla en lämplig skyddsnivå för personuppgifter som överförs inom koncernen är ett av skälen till att Capgemini har valt att anta dessa bindande företagsbestämmelser (BCR), vilka först godkändes av den franska dataskyddsmyndigheten, CNIL, i mars 2016. Detta är desto viktigare eftersom lagstadgat data- och säkerhetsskydd är avgörande för varje företag inom Capgeminikoncernen. Såväl den ekonomiska risken som risken för renommé är höga.

Just av denna anledning bör Capgeminis BCR inte tolkas som en enkel överföringsmekanism, utan snarare som ett omfattande ramverk för skydd av personuppgifter som definierar hela vår syn på ansvar vid behandling av personuppgifter.

Capgeminis BCR anger inte bara de principer som vi ska följa vid behandling av personuppgifter utan specificerar också de förfaranden som är utformade för att tillse att Capgemini följer tillämpliga lagar om dataskydd, i synnerhet Allmänna Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR).